Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
W Ośrodku organizowane są następujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
• z języka polskiego,
• z matematyki,
• z języka niemieckiego,
• z języka angielskiego,
• z biologii i przyrody

KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UMIEJĘTNOŚCI
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc:
w kole plastycznym,
w szkolnym kole LOP,
klubach kulinarnych,
kole wędkarskim,
kole treningu siłowego,
kole tenisa stołowego,
sekcji piłki nożnej,
sekcji piłki siatkowej,
kole biegowym.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART
Na zajęcia kwalifikowani się wychowankowie, którzy mają problemy z agresja i przemocą oraz z zachowaniem się w sposób społecznie pożądany.
Podczas zajęć chłopcy uczą się:
• formułowania i rozróżniania czterech rodzajów komunikatów interpersonalnych i wyboru odpowiednich zachowań;
• odważnego komunikowania się;
• radzenia sobie z osobami agresywnymi z wykorzystaniem umiejętności prospołecznych;
• kontroli złości;
• procedury podejmowania decyzji moralnych

TRENING EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ
Zajęcia mające na celu zwiększenie wiedzy na temat technik efektywnego uczenia się, wprowadzenie pojęć: efektywne uczenie się, wyrażanie emocji i uczuć związanych z  problemami szkolnymi, wartościowanie rzeczy związanych z nauką oraz dbanie o własne zdrowie i rozwijanie sił fizycznych.
Zajęcia pozwolą uczniom nabyć umiejętności prawidłowego uczenia się i dobrej organizacji czasu pracy (przekonanie o potrzebie uczenia się; współtworzenie kryteriów oceniania efektów własnego uczenia się), nabyte wiadomości i umiejętności pozwolą wykreować prawidłowe postawy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, wyposażą w wiedzę o sposobach radzenia sobie ze stresem związanym z problemami szkolnymi. Pozwolą dostrzec okazje do uczenia się z  osobistego i cudzego doświadczenia.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Zajęcia mają formę warsztatów psychologicznych opartych na teorii społecznego uczenia się i  technikach behawioralnych. Główną zasadą jest uczenie prawidłowych zachowań przez doświadczenie i przeżywanie w warunkach „laboratoryjnych”, czyli celowo zorganizowanych i obserwowalnych w sytuacjach społecznych. Ćwiczenia są tak dobierane, aby wyzwalały głównie emocji pozytywne, jednakże pojawiające się uczucia nieprzyjemne, także stanowią ważny materiał przy analizowaniu sytuacji i przeżyć. Głównym celem zajęć jest umożliwienie młodzieży samopoznanie i samoakceptację, poznanie i akceptację innych oraz doskonalenie relacji interpersonalnych z rówieśnikami, dorosłymi i ludźmi spoza środowiska ośrodkowego. Ponadto podczas zajęć poruszane są także zagadnienia związane z szkodliwym i niszczącym wpływem środków uzależniających.

TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
Wychowankowie MOW często mają trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi osobami, nie potrafią panować nad emocjami, reagują impulsywnie i agresywnie. Trudności, z  którymi borykają się wychowankowie w większości przypadków są skutkiem gwałtownych i nieadekwatnych do sytuacji reakcji i w dużej mierze wynikają z nagromadzonego napięcia emocjonalnego oraz nadmiernego stresu.
Trening radzenia sobie ze stresem ma na celu zapoznanie wychowanków z pojęciem stresu, rozwijanie umiejętności dostrzegania sytuacji stresujących w życiu oraz rozpoznawania stresorów. Na zajęciach są poruszane kwestie dotyczące działania mechanizmu stresu, rozpoznawania źródeł stresu, rodzaje i siła stresu, fizjologiczne objawy stresu, kontrola reakcji emocjonalnych w sytuacji stresu.
W dużej mierze trening skupia się na poznawaniu metod radzenia sobie w sytuacjach stresujących, rozpoznawaniu sygnałów napięcia płynących z ciała oraz ćwiczeniu w praktyce technik radzenia sobie ze stresem. Wychowankowie uczą się radzić sobie z napięciem poprzez stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych, wizualizacji oraz planowania działań.

PROFILAKTYKA ZAŻYWANA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Celem zajęć jest szerzenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych, wyposażenie młodzieży w  wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia mają na celu podnoszenie świadomości uczniów/wychowanków dotyczącej przyczyn sięgania po nikotynę , alkohol i środki psychoaktywne oraz podnoszenie świadomości uczniów/wychowanków dotyczącej internetu- cyberprzemocy a także promowanie zdrowego stylu życia.

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY
Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne wzorce upowszechniają środki masowego przekazu, które zamiast piętnować negatywne zachowania, często nagłaśniają je szukając taniej sensacji. Zajęcia dotyczące profilaktyki agresji i przemocy mają na celu eliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych wśród wychowanków, wyposażenie uczniów/wychowanków w wiedzę na temat mechanizmów uruchamiających zachowania agresywne na terenie placówki oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą poczucie większego bezpieczeństwa ucznia w szkole, zintegrują uczniów w szkole i wzmocnią więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji.

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU
Celem zajęć jest edukowanie uczniów/wychowanków z zakresu preorientacji zawodowej, wyposażenie ich w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej.

DORADZTWO ZAWODOWE
Wiedza na temat własnej osoby potrzebna jest zarówno do planowania swojej kariery zawodowej, jak i codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Wychowankowie świadomi swoich umiejętności, zainteresowań oraz cech charakteru mają możliwość dopasowania ich do własnych predyspozycji zawodowych i zaplanowania swojej przyszłości zawodowej.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE
Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia mają na celu rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, funkcji motorycznych. Celem zajęć jest także stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego , psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i  pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są z wychowankami prezentującymi zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia nerwicowe, lękowe oraz problemy emocjonalne. Sesje terapeutyczne stanowią element wspierający naturalny rozwój i stwarzający ku temu rozwojowi optymalne warunki.
Ponadto każdy wychowanek uczestniczy w zajęciach resocjalizacyjnych i socjoterapii.
Potrzebujący mogą korzystać z zajęć psychoterapeutycznych.