Informacje o placówce

HISTORIA PLACÓWKI
Ośrodek znajduje się w zabytkowym pałacu, który w 1905 r. trafił pod pieczę bankiera z Berlina, tajnego radcy handlowego Hugo Oppenheima i jego żony Anny. Istniejący tutaj wcześniej dwór został wówczas przebudowany na pałac. Zrobił to na zlecenie Oppenheimów bawarski architekt  Emanuel von Seidl, niezwykle popularny w tamtych czasach autor wielu obiektów o charakterze rezydencjonalnym.
Po dojściu nazistów do władzy i śmierci właścicieli majątku posiadająca żydowskie korzenie rodzina wyjechała do USA. Wcześniej pałac wraz z przyległymi terenami został sprzedany towarzystwu parcelacyjnemu "Eigene Scholle". Urządzono tu ośrodek Hitlerjugend. Były także plany utworzenia ośrodka wyszkolenia lotniczego. W czasie wojny przejściowo ulokowano w pałacu szpital. Po wojnie zdewastowany i rozgrabiony, od października 1949 r. zaczął pełnić funkcję młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Początkowo kierowano tam sieroty wojenne, po 1956 r. stał się placówką resocjalizującą dla tzw. młodzieży niedostosowanej wychowawczo. Przebywają tu chłopcy w wieku od 12 do 18 lat.
Zespół pałacowy wraz z XIX-wieczną wieżą ciśnień i otaczającym zabudowania parkiem, w  którym rosną pomnikowe tuje i dęby piramidalne, został wpisany do  rejestru zabytków.

OFERTA EDUKACYJNA
W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w których realizowany jest obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno– wychowawczych.
Podczas zajęć szkolnych jest realizowany program obowiązujący w szkołach powszechnych. Szkoła w ośrodku zapewnia wychowankom pomoc w zakresie wyrównywania poziomu wiadomości i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych. W zależności od możliwości intelektualnych wychowanków, w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o śródrocznej promocji do klasy programowo wyższej.

REALIZOWANE PROGRAMY
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach realizowane są następujące programy:

PROGRAM WYCHOWAWCZY
, którego głównymi celami wychowawczymi są: aklimatyzacja w grupie wychowawczej, przystosowanie do zasad funkcjonowania i  oceniania w MOW, pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny, uświadamianie celowości rozwijania własnej osobowości, zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej i gimnazjum, wielostronnej kształtowanie osobowości ucznia-praca nad emocjami, hamowanie procesu demoralizacji, kształtowanie właściwej postawy wobec rodziny, uświadamianie znaczenia rodziny w życiu młodego człowieka, uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego w społeczności lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych, wzbudzenie szacunku do pracy i  chęci dalszego doskonalenia zawodowego.

PROGRAM PROFILAKTYKI – łączący nauczanie, wychowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Celem programu jest uświadamianie wychowanków o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych oraz rozwijanie umiejętności życiowych młodzieży, umożliwiające radzenie sobie z problemami codziennego życia i samorealizację.

PROGRAM BEZPIECZNIE I ZDROWO, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży postaw prospołecznych i prozdrowotnych, eliminowanie wszelkich przejawów agresji oraz wulgaryzmów jak i promowanie zdrowego stylu życia.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY, którego celem jest minimalizowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa chłopców w placówce. Działania podejmowane przez wychowawców, nauczycieli, specjalistów mają wzmacniać poczucie więzi między wychowankami, wychowawcami/nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji, ingerują, a także budują poczucie tożsamości z placówką. Programy te realizowane są przez wszystkich pracowników.

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA, którego celem jest objęcie uczniów z dużymi zaległościami specjalnymi potrzebami oraz systematyczne monitorowanie i diagnozowanie uczniów, m. in. poprzez: codzienne czytanie na głos przez 10-15minut, systematyczne korzystanie z biblioteki, staranne pisanie w zeszytach, systematyczne odrabianie lekcji, nabywanie umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych: słowników, komputera, kalkulatora itp.