Informacje dla rodziców

W ośrodku do dyspozycji rodziców w dni powszednie pozostają specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuta, pracownik socjalny, wychowawcy i nauczyciele, do których można zwracać się ze wszelkimi problemami natury wychowawczej, rodzinnej i psychicznej. Dodatkowo w weekendy wszelkich informacji, porad i wskazówek w nagłych sytuacjach udzielić mogą pracujący wychowawcy.
W placówce organizowane są spotkania dla rodziców, wywiadówki, warsztaty umiejętności wychowawczych, szkolenia oraz spotkania ze specjalistami zarówno z placówki jak i z instytucji zewnętrznych np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji.
Co najmniej raz w miesiącu odbywają się posiedzenia Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej na których analizowana jest sytuacja wychowanków w następującym zakresie: rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych, określenie celów edukacyjnych, terapeutycznych zakresu dostosowań, rodzaju i zakresu zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, planowanie form i metod pracy z wychowankami oraz działań wspierających rodziców.
Ponadto podczas posiedzeń zespołu dokonywana jest analiza bieżących problemów wychowawczych. Zespół może się także zebrać na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z oferty placówki kierowanej do rodziców oraz do zaangażowania się w proces wychowania, resocjalizacji i terapii chłopców.
W załączeniu umieszczamy formularze do podpisu dla rodziców/ opiekunów, których wypełnienie jest niezbędne do sprawowania opieki oraz prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji.
Formularze do pobrania:
Oświadczenia
Oświadczenia PP-P,diagnoza,zaj. wyrównawcze res. i profilaktyczne
Oświadczenie na podawnie lekarstw
Przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie lekarz psychiatra